Menu
home
>>
การระบายน้ำลงในเขตทางหลวง (ม.39/1)
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านย่อมทราบดีว่า หากฝนตก หรือมีน้ำท่วมขังบนถนน การขับรถจะเกิดความยากลำบาก อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น และถนนหนทางมักจะชำรุดเกิดความเสียหายขึ้น สาเหตุที่เกิดขึ้น จากธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องหาวิธีป้องกันและแก้ไขจัดการ แต่หากสาเหตุเกิดจากคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตก เช่น ตั้งใจต่อท่อระบายน้ำจากอาคารบ้านเรือน หรือโรงงานลงมาสู่ถนนหรือพื้นที่เขตทางหลวงชนบท โดยอาจเห็นว่าเป็นพื้นที่ว่างริมถนน จนเกิดน้ำท่วมขังบนผิวจราจร หรือน้ำกัดเซาะทำให้โครงสร้างของถนนเสียหายหรือการต่อท่อระบายน้ำจากอาคารบ้านเรือนสู่ท่อหรือระบบระบายน้ำที่กรมทางหลวงชนบทจัดทำขึ้นไว้ในสายทางโดยพลการ ซึ่งอาจส่งผลให้การระบายน้ำในสายทางลดประสิทธิภาพลงจากเดิมที่มีที่มีการออกแบบไว้ การกระทำเช่นนี้มาตรา 39/1 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ได้กำหนดไว้ว่าเป็นความผิด โดยกฎหมายบัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดระบายน้ำลงในเขตทางหลวงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท” ถ้าฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น หากผู้ใดมีความจำเป็นต้องระบายน้ำลงในเขตทางหลวงต้องมาขออนุญาตจากกรมทางหลวงชนบทก่อน เมื่อกรมทางหลวงชนบทอนุญาตแล้วจะมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติตาม หากภายหลังมีการกระทำผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้งดเว้นการระบายน้ำได้ทันที หรือให้รื้อถอน หรือปิดกั้นทางระบายน้ำภายในเวลาอันสมควร หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะมีโทษตามมาตรา 70 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเจ้าหน้าที่มีอำนาจรื้อถอนหรือปิดกั้นทางระบายน้ำดังกล่าวได้ โดยผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ ทั้งยังต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้นด้วย หากผู้ใดขัดขวางการรื้อถอนหรือปิดกั้นทางระบายน้ำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับอีกกระทงหนึ่งด้วย
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง และเพื่อให้ถนนมั่นคงทนใช้ประโยชน์ได้นาน จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้คนใกล้ตัวของท่านได้รับทราบข้อกฎหมายดังกล่าวด้วย และหากพบเห็นผู้ระบายน้ำลงในเขตทางหลวงชนบทซึ่งมีลักษณะน่าจะไม่ได้รับอนุญาต ขอให้แจ้งกรมทางหลวงชนบททราบผ่านสายด่วน 1146 หรือติดต่อแขวงทางหลวงชนบทหรือหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบและดำเนินการต่อไป
มีข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ร้องขอ ติดต่อสอบถามปรึกษา
โทร 093-4156425 (ในวันและเวลาราชการ)

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content