Menu
home
>>
การปิดกั้นทางหลวงหรือวางวัตถุแหลมหรือมีคมบนทางหลวง (ม.39)
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
หลายท่านคงเคยได้ทราบข่าวมิจฉาชีพที่นำกิ่งไม้ ต้นไม้ หรือสิ่งอื่น มากีดขวางการจราจร หรือมีการโรยตะปูไว้บนถนน เพื่อหวังให้ผู้ขับขี่หยุดรถ หรือทำให้รถได้รับความเสียหายจนเคลื่อนที่ต่อไปไม่ได้ และและอาศัยจังหวะนั้น โจรกรรมทรัพย์สินหรือทำร้ายร่างกายของผู้ขับขี่ นอกจากผู้กระทำจะมีความผิดฐานชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ผู้ที่จะทำการดังกล่าวยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ฐานความผิด “ปิดกั้นทางหลวง” ตามมาตรา 39 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการปิดกั้นทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลมหรือมีคมหรือมีคมหรือนำสิ่งใดมาขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใดๆ บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล” ผู้ที่กระทำการดังกล่าวมีโทษตามมาตรา 72 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งกฎหมายทางหลวง มีเจตนารมณ์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน เพราะหากมีการนำสิ่งของมาปิดกั้นถนนหรือวางของแหลมหรือมีคม เช่น ตะปู ไว้บนถนน หากผูขับขี่มองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นก็อาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิตได้
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน หากพบเห็นผู้ใดทำการปิดกั้นทางหลวงหรือนำสิ่งของแหลมหรือมีคมวางบนถนนทางหลวงชนบท โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านสายด่วนกรมทางหลวง 1146 โดยทันที เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดการเคลื่อนย้ายสิ่งเหล่านั้นออกจากถนนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป
มีข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ร้องขอ ติดต่อสอบถามปรึกษา
โทร 093-4156425 (ในวันและเวลาราชการ)

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content