Menu
home
>>
[ข่าวปลอม] กรมทางหลวงแจกเงินผู้เสียชีวิตบนทางหลวง รายละ 15,000 บาท กรณีที่มีข้อความระบุว่า หากเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงถนนสายต่างๆ แล้วเสียชีวิต
[ข่าวปลอม]
กรมทางหลวงแจกเงินผู้เสียชีวิตบนทางหลวง รายละ 15,000 บาท
กรณีที่มีข้อความระบุว่า หากเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงถนนสายต่างๆ แล้วเสียชีวิต ญาติสามารถติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือจากแขวงการทางฯ ได้รายละ 15,000 บาทนั้น ทางกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง กรมทางหลวงไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือตามที่แชร์กัน ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ
อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/36mCl8I
Scroll Up Skip to content