Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการทำความสะอาดสะพาน ถนนสาย มค.3002
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
เข้าดำเนินการทำความสะอาดสะพาน ถนนสาย มค.3002 แยก ทล.219 – บ้านบกพร้า อ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content