Menu
home
>>
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2565
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2565

1.แผนการบริการจัดการความเสี่ยง

คลิกที่นี่

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการความเสี่ยง

คลิกที่นี่

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content