Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการรื้อถอนป้ายผิดกฎหมายที่รุกล้ำเขตทาง สายทาง มค.2029
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
เข้าดำเนินการรื้อถอนป้ายผิดกฎหมายที่รุกล้ำเขตทาง สายทาง มค.2029 แยก ทล.23 – บ้านโนนตาล อำเภอบรบือ,เมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content