Menu
home
>>
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดมหาสารคาม

     วันที่ 11 มกราคม 2565 นายสุพจน์  ถาไชยลา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม มอบหมายให้                นายอนันต์  คำลือ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อม การป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อากาศหนาว       และภัยแล้ง จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.2564-2565 ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content