Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม จัดประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสุพจน์ ถาไชยลา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานระหว่างศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน แขวงทางหลวงชนบทกับศูนย์ความปลอดภัย ทางถนนจังหวัดมหาสารคาม ตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 แขวงทางหลวงช นบทมหาสารคาม

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content