Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ    และเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

     วันที่ 14 กันยายน  2564 นายสุพจน์  ถาไชยลา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม มอบหมายให้ นายกำพล พรมจะมร นายช่างโยธา (พร.) เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ    และเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content