Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ดำเนินรายการ “ทช.หมอทาง” เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ข่าวสาร กรมทางหลวงชนบท

     วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

มอบให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนฯดำเนินรายการ “ทช.หมอทาง” เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ข่าวสาร กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทฯ  ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านงานทางและสะพาน

– CAR เปิดไฟหน้า ขับช้า คาดเข็มขัดฯ

– สารคดี ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด S.4

– สปอต การช่วยเหลือภัยแล้ง

– สารคดี นวตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน

– สารคดี  การยกระดับความปลอดภัยทางหลวงชนบท

– สปอต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวงชนบท

– ประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 25 29 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ชุดซ่อมปกติลาดยาง จราจร สงเคราะห์ และเคลื่อนที่เร็ว ออกดำเนินการกิจกรรม    งานซ่อม สายทาง มค.2008 2010 2029 3002

– ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานซ่อม ขทช.มค. และหมวดนาดูน (ช่วงวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64)

– บทความกฎหมาย การสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content