Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนฯดำเนินรายการ “ทช.หมอทาง”
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
มอบให้เจ้าหน้าที่ เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ข่าวสาร กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทฯ ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านงานทางและสะพาน
– CAR เปิดไฟหน้า ขับช้า คาดเข็มขัดฯ
– สารคดี ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด S.2
– สารคดี หมอทาง แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่าน สายด่วน 1146
– สปอต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวงชนบท
– ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ดำเนินการปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ในโครงข่ายสายทางเป็นบางช่วงที่มีผลกระทบต่อการตั้งท้องและออกรวงของต้นข้าว ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท
– ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานซ่อมขทช.มค.และหมวดนาดูน (ช่วงวันที่ 19 – 22 ต.ค.63)
– บทความกฎหมาย การกีดกันหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
Scroll Up Skip to content