Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ดำเนินรายการ “ทช.หมอทาง”

วันที่ 29 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม มอบให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทฯ ดำเนินรายการ “ทช.หมอทาง”
เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ข่าวสาร กรมทางหลวงชนบท
แขวงทางหลวงชนบทฯ ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านงานทางและสะพาน
– CAR เปิดไปหน้า ขับช้า คาดเข็มขัดฯ
– สารคดี ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด S2
– สปอต หมอทาง ทางลัด ทางเลี่ยง
– สปอต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวงชนบท
– ประชาสัมพันธ์ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยคณะผู้บริการกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้ข้อจำกัดทรัพยากร ระหว่าง วันที่ 27-28 มกราคม 2563
– ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานซ่อม ขทช.มค. และหมวดนาดูน
– บทความกฏหมาย การซื้อ ขาย แจกหรือเรี่ยไรบนถนนทางจราจรและไหล่ทาง

Scroll Up Skip to content